Testverktøy for dere som vurderer BPA med medarbeidsleder

Mål med «Snakk om BPA»

ilustrasjon innledning

«Snakk om BPA» er ment å gjøre dere mer klar over hva BPA er og om det kan være noe for dere. Ved å ta testen blir dere mer bevisste på hva dere har av behov, ønsker, rettigheter og lederegenskaper. Dette vil gjøre dere godt forberedt på å søke om BPA, og vil legge til rette for god dialog mellom dere og saksbehandler i saksutredningsfasen.

Verktøyet heter «Snakk om BPA» fordi det å snakke sammen kan bidra til felles forståelse og begrepsapparat, og at man unngår misforståelser som skyldes ulik oppfatning om hva BPA er og kan være. Det er laget slik at det blir enklere for dere å kommunisere deres behov, ønsker, vilje og evne til saksbehandler i kommunen. Dette kan bidra til at dere sammen finner fram til en god organisering av den personlige assistansen.

Hva går «Snakk om BPA» ut på?

ilustrasjon innledning

Testverktøyet vil først klarlegge hva dere har av forkunnskaper, og vil underveis gi dere en god del informasjon om BPA som dere kanskje ikke har fått tidligere.

Ved å gjennomføre testen, vil dere måtte tenke gjennom hvilke konkrete oppgaver det er behov for assistanse til, og om disse faller inn under BPA-ordningen eller hører mer naturlig inn under andre tjenesteformer (f.eks. helsetjenester). Testen inneholder en del spørsmål om behovet deres for brukerstyring og fleksibilitet i dagliglivet. Testen er ment å klargjøre innholdet i regelverket om både personlig assistanse og andre tjenester som er aktuelle for en del mennesker (helsetjenester, assistanse i skole/utdanning, arbeid m.m.).

Verktøyet vil kunne bidra til å gi dere klarhet i hvilke tanker dere har om å lede en BPA-ordning, blant annet om deres motivasjon og vilje til å ta lederansvar. Testen vil gi dere mulighet til å få bedre innsikt i hva som kreves av dere, og om dere har egenskaper, ferdigheter og erfaringer som vil være nyttige om dere skal bli arbeidsleder/medarbeidsleder. Testen vil bevisstgjøre dere på hvilket ansvar som følger med det å være ledere for en eller flere assistenter i tråd med arbeidslivets regler. Den vil i tillegg tydeliggjøre for dere hva dere trenger opplæring om, og om dere eventuelt trenger støtte i lederrollen i starten eller på sikt.

Dere har rett til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet, og kommunen skal legge vekt på hva dere mener om organiseringen av assistansen. Avslutningsvis fokuseres det på muligheten til å få en god tjenesteorganisering – gjennom BPA, andre organiseringsløsninger, samorganisering m.m.

Praktisk

ilustrasjon innledning

Dere trenger ingen forkunnskaper om BPA for å gjennomføre testen. Svaralternativene er ikke riktige eller feil, men fokuserer på deres egen bevisstgjøring omkring viktige spørsmål i BPA.

Testen har 52 spørsmål, og er delt opp i 10 deler. Etter hvert spørsmål får dere en veiledning om det temaet spørsmålet gjelder. Testen er omfattende, og hver del vil ta ca. 5 – 15 minutter. Dere har mulighet til å ta pauser underveis, ved å få en lenke til testen på e-post og fylle ut resten senere.

Testen er lagt opp slik at dere som vurderer å søke om BPA kan ta den på egenhånd før dere kontakter kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dere kan også ta testen før dere skal i møte med saksbehandler.

Dere velger selv om dere vil dele svarene med andre, men i de fleste tilfeller vil svarene deres være nyttige som diskusjonsgrunnlag i møtet med saksbehandler. Dersom dere og saksbehandler blir enige om det, kan testen eller deler av den inngå som en del av saksutredningen.

Det er vanlig rutine at dere og saksbehandler har et møte i hjemmet, der dere får informasjon og mulighet til å medvirke i saksopplysningen, i tillegg til at saksbehandler kartlegger behovene til den som trenger personlig assistanse. Denne testen fokuserer ikke bare på behov for personlig assistanse, men bidrar til å få tydeligere fram også ressursene, bl.a. evne og vilje til å lede en BPA-ordning.

Testen er helt uformell og er verken bindende for dere som tar testen eller for kommunen. Testen vil gi en pekepinn på om det er ulike hensyn som er viktige å ta når tjenestetilbudet skal utformes, og om det er mulig å få til en organisering som ivaretar disse hensynene.