Testverktøy for deg som kan lede din egen BPA-ordning

Mål med «Snakk om BPA»

ilustrasjon innledning

«Snakk om BPA» er ment å gjøre deg mer klar over hva BPA er og om det kan være noe for deg. Ved å ta testen blir du mer bevisst på hva du har av behov, ønsker, rettigheter og lederegenskaper. Dette vil gjøre deg godt forberedt på å søke om BPA, og vil legge til rette for god dialog mellom deg og saksbehandler i saksutredningsfasen.

Verktøyet heter «Snakk om BPA» fordi det å snakke sammen kan bidra til felles forståelse og begrepsapparat, og at man unngår misforståelser som skyldes ulik oppfatning om hva BPA er og kan være. Det er laget slik at det blir enklere for deg å kommunisere dine behov, ønsker, vilje og evne til saksbehandler i kommunen. Dette kan bidra til at dere sammen finner fram til en god organisering av den personlige assistansen.

Hva går «Snakk om BPA» ut på?

ilustrasjon innledning

Testverktøyet vil først klarlegge hva du har av forkunnskaper, og vil underveis gi deg en god del informasjon om BPA som du kanskje ikke har fått tidligere.

Ved å gjennomføre testen, vil du måtte tenke gjennom hvilke konkrete oppgaver det er behov for assistanse til, og om disse faller inn under BPA-ordningen eller hører mer naturlig inn under andre tjenesteformer (f.eks. helsetjenester). Testen inneholder en del spørsmål om behovet ditt for brukerstyring og fleksibilitet i dagliglivet. Testen er ment å klargjøre innholdet i regelverket om både personlig assistanse og andre tjenester som er aktuelle for en del mennesker (helsetjenester, assistanse i skole/utdanning, arbeid m.m.).

Verktøyet vil kunne bidra til å gi deg klarhet i hvilke tanker du har om å lede en BPA-ordning, blant annet om din motivasjon og vilje til å ta lederansvar. Testen vil gi deg mulighet til å få bedre innsikt i hva som kreves av deg, og om du har egenskaper, ferdigheter og erfaringer som vil være nyttige om du skal bli arbeidsleder. Testen vil bevisstgjøre deg på hvilket ansvar som følger med det å være leder for en eller flere assistenter i tråd med arbeidslivets regler. Den vil i tillegg tydeliggjøre for deg hva du trenger opplæring om, og om du eventuelt trenger støtte i lederrollen i starten eller på sikt.

Du har rett til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet, og kommunen skal legge vekt på hva du mener om organiseringen av assistansen. Avslutningsvis fokuseres det på muligheten til å få en god tjenesteorganisering – gjennom BPA, andre organiseringsløsninger, samorganisering m.m.

Praktisk

ilustrasjon innledning

Du trenger ingen forkunnskaper om BPA for å gjennomføre testen. Svaralternativene er ikke riktige eller feil, men fokuserer på din egen bevisstgjøring omkring viktige spørsmål i BPA.

Testen har 52 spørsmål, og er delt opp i 10 deler. Etter hvert spørsmål får du en veiledning om det temaet spørsmålet gjelder. Testen er omfattende, og hver del vil ta ca. 5 – 15 minutter. Du har mulighet til å ta pauser underveis, ved å få en lenke til testen på e-post og fylle ut resten senere.

Testen er lagt opp slik at du som vurderer å søke om BPA kan ta den på egenhånd før du kontakter kommunens helse- og omsorgstjeneste. Du kan også ta testen før du skal i møte med saksbehandler.

Du velger selv om du vil dele svarene med andre, men i de fleste tilfeller vil svarene dine være nyttige som diskusjonsgrunnlag i møtet med saksbehandler. Dersom du og saksbehandler blir enige om det, kan testen eller deler av den inngå som en del av saksutredningen.

Det er vanlig rutine at du og saksbehandler har et møte i hjemmet, der du får informasjon og mulighet til å medvirke i saksopplysningen, i tillegg til at saksbehandler kartlegger dine behov. Denne testen fokuserer ikke bare på behov for personlig assistanse, men bidrar til å få tydeligere fram også ressursene, bl.a. evne og vilje til å lede en BPA-ordning.

Testen er helt uformell og er verken bindende for deg som tar testen eller for kommunen. Testen vil gi en pekepinn på om det er ulike hensyn som er viktige å ta når tjenestetilbudet skal utformes, og om det er mulig å få til en organisering som ivaretar disse hensynene.