For deg som kan lede din egen BPA-ordning*

For deg som kan lede din egen BPA-ordning

Trinn 1 av 10 – Hvilken kunnskap har du om BPA

 • 1 – Hvilken kunnskap har du om BPA?

  Illustrasjon til del 1 - Snakk om BPA

  Før du tar testen, er det nyttig at du tenker gjennom hva slags kunnskap du allerede har om BPA. I denne delen er meningen at du skal finne ut om du allerede har nok informasjon eller om du trenger mer. Spørsmålene i denne innledende delen er ment å gi deg et overblikk, og så kommer det flere detaljer senere.

 • 1.1 Vet du hva BPA er?

 • På dette spørsmålet er flere svar mulig.
 • Veiledning til spørsmål 1.1

  BPA står i lovverket for «brukerstyrt personlig assistanse». BPA er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på. BPA omtales både av funksjonshemmede selv og andre som et «frigjøringsverktøy». BPA ble skapt av og for funksjonshemmede som ville ta styringen over sine assistansetilbud, for på den måten å øke friheten til å bestemme i sine egne liv. Mange omtaler BPA som «borgerstyrt personlig assistanse», for å peke på at funksjonshemmede trer ut av en passiv brukerrolle og inn i et aktivt medborgerskap, med denne organiseringen av personlig assistanse. Frigjøringsverktøyet har vist seg å øke selvbestemmelsen og muligheten til å ha et aktivt liv i og utenfor hjemmet, som deltakende medborgere i samfunnet.

 • 1.2 Vet du hva brukerstyringen i BPA går ut på?

 • På dette spørsmålet er flere svar mulig.
 • Veiledning til spørsmål 1.2

  BPA innebærer mer brukerstyring enn tradisjonelle organiseringsformer, der det er rett til brukermedvirkning, men ikke -styring. Brukerstyring innebærer at du vil få større mulighet til å bestemme hva som skal gjøres og hvordan, når ting skal bli gjort, hvor assistansen skal gis og hvem du vil ansette. Det er likevel ikke gitt at du med BPA vil få full frihet på alle de områdene som er nevnt. Både regelverket, lokale rammer, enkeltvedtaket og avtaler som er inngått vil kunne begrense muligheten for brukerstyring.

 • 1.3 Vet du hvem som kan få BPA?

 • På dette spørsmålet er flere svar mulig.
 • Veiledning til spørsmål 1.3

  Alle som trenger personlig assistanse kan få BPA! Muligheten til å få denne organiseringen av den personlige assistansen er etter hovedreglene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven uavhengig av alder, diagnose, type funksjonsnedsettelse, assistansebehov og hvordan man bor.

 • 1.4 Har du fått informasjon om BPA?

 • På dette spørsmålet er flere svar mulig.
 • Veiledning til spørsmål 1.4

  Du har rett til å få informasjon om BPA fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, som har ansvaret for BPA. Informasjonsplikten følger av forvaltningsloven § 11.